Solutions
Malayo at magastos na biyahe papuntang pamilihan at kakulangan sa suporta sa mga magsasaka.